Недељко Чубриловић: При­ва­ти­за­ци­ја ру­дни­ка Љу­би­ја не може угро­зи­ти скуп­штин­ску ве­ћи­ну у РС

Недељко Чубриловић: При­ва­ти­за­ци­ја ру­дни­ка Љу­би­ја не може угро­зи­ти скуп­штин­ску ве­ћи­ну у РС

Б АЊА ЛУКА, 11. маја – При­ва­ти­за­ци­ја ру­дни­ка Љу­би­ја не може угро­зи­ти скуп­штин­ску ве­ћи­ну у РС. Ко­али­ци­ја СНСД-ДНС-СП се не за­сни­ва на је­дној та­чки дне­вног ре­да, ни­ти на је­дном по­је­ди­на­чном пи­та­њу. Ако је­дно пи­та­ње може да сру­ши ко­али­ци­ју, он­да та­ква ко­али­ци­ја не тре­ба ни да пос­то­ји.

Ово у ин­тер­вјуу за “На­ро­дне” ис­ти­че Не­де­љко Чу­бри­ло­вић, пред­сје­дник На­ро­дне скуп­шти­не РС и пот­пред­сје­дник Де­мо­крат­ског на­ро­дног са­ве­за.

Он под­сје­ћа да ДНС од са­мог по­чет­ка има ја­сан став да не­ће на та­кав на­чин подржати при­ва­ти­за­ци­ју при­ро­дних до­ба­ра, по­се­бно не од стра­не куп­ца ко­ји не­ма кре­ди­би­ли­тет ни­ти да­је ва­ља­не га­ран­ци­је да ће са­чу­ва­ти ра­дна мјес­та, ула­га­ти у ра­звој и по­ве­ћа­ти прои­зво­дњу.

– Ис­ти­на је да пос­то­је одре­ђе­не ма­њка­вос­ти у уго­во­ру ко­ји је по­тпи­сан са Ми­та­лом, у ври­је­ме вла­да­ви­не СДС-а и ПДП-а, али та фир­ма је свјет­ски ли­дер у прои­зво­дњи жеље­за, фир­ма ко­ја омо­гу­ћа­ва по­сао хи­ља­да­ма ра­дни­ка и упла­ћу­је сред­ства фон­до­ви­ма – објаш­ња­ва Чу­бри­ло­вић.

НА­РО­ДНЕ: Због че­га је ДНС пос­та­ла нај­поже­љни­ја пар­ти­ја за два су­прот­став­ље­на по­ли­ти­чка бло­ка?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Де­мо­крат­ски на­ро­дни са­вез је стран­ка ко­ја се држи свог про­гра­ма, осно­вних прин­ци­па и во­ди до­сље­дну по­ли­ти­ку, а све у ин­те­ре­су Ре­пу­бли­ке Српске и ње­них гра­ђа­на. Та­чно је да ДНС има ко­рек­тну ко­му­ни­ка­ци­ју са свим пар­ла­мен­тар­ним по­ли­ти­чким стран­ка­ма. Ми уважава­мо на­ше ко­али­ци­оне пар­тне­ре, али ис­то та­ко раз­го­ва­ра­мо и са дру­гим важним по­ли­ти­чким ли­чнос­ти­ма.

НА­РО­ДНЕ: Чи­ме је по­ли­ти­чко ру­ко­вод­ство ДНС-а да­ло по­вод пар­ти­ја­ма из бло­ка оку­пље­ног око СДС-а за отво­ре­но по­ли­ти­чко ко­ке­ти­ра­ње?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: То је пи­та­ње за во­де­ће по­ли­ти­ча­ре у СДС-у. ДНС нас­то­ји да се са уважава­њем одно­си пре­ма они­ма ко­је је на­род иза­брао. Сма­трам да је не­оп­хо­дно ње­го­ва­ти кул­ту­ру ди­ја­ло­га изме­ђу свих по­ли­ти­чких оп­ци­ја у Ре­пу­бли­ци Српској, а ис­то та­ко и са они­ма ко­ји су иза­бра­ни у за­је­дни­чке ин­сти­ту­ци­је у БиХ.

НА­РО­ДНЕ: Ка­ко гле­да­те на на­ја­ву ПДП-а за смје­ну Вла­де РС?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Пра­во сва­ке опо­зи­ци­је је да тражи смје­ну Вла­де. ДНС је дио скуп­штин­ске ве­ћи­не и ло­ги­чно је да подржава­мо Вла­ду ко­ју смо и ми иза­бра­ли и у чи­јем сас­та­ву је и тро­је на­ших ми­нис­та­ра. На­ра­вно, као што сам и ра­ни­је го­во­рио, ми­слим да би би­ло ко­ри­сно на­пра­ви­ти одре­ђе­не из­мје­не и да­ти шан­су но­вим љу­ди­ма. Па, чак ако не­ки ми­нис­три можда и ра­де ве­ома успје­шно, ни­је при­мје­тан њи­хов на­пре­дак и у ја­внос­ти се до­во­љно не пре­по­зна­ју ре­зул­та­ти њи­хо­вог ра­да.

НА­РО­ДНЕ: Може ли се де­си­ти да се у РС пре­сли­ка ста­ње са ни­воа БиХ, гдје ма­ло шта фун­кци­они­ше?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Све ин­сти­ту­ци­је и ор­га­ни у Ре­пу­бли­ци Српској су ста­бил­ни и не­сме­та­но фун­кци­они­шу. На­ро­дна скуп­шти­на ре­до­вно за­сје­да, до­но­си ре­фор­мске за­ко­не и дру­ге не­оп­хо­дне акте. Ми не­ма­мо ма­те­ри­ја­ле ко­ји су при­пре­мље­ни, а да се че­ка на њи­хо­во усва­ја­ње. Ме­ђу­тим, то се не би мо­гло ре­ћи за за­је­дни­чке ор­га­не у БиХ. Са­да чак ни­је ја­сно ко је по­зи­ци­ја, а ко опо­зи­ци­ја на ни­воу БиХ. Не зна се ко са ки­ме са­ра­ђу­је. Ко гла­са за ре­фор­мске за­ко­не, а ко је про­тив. Ко­ли­ко има клу­бо­ва по­сла­ни­ка, а ко дје­лу­је са­мос­тал­но.

НА­РО­ДНЕ: Ка­ко бис­те де­фи­ни­са­ли по­ли­ти­ку Са­ве­за за про­мје­не у БиХ и РС?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Чи­ње­ни­ца је да по­сла­ни­ци Са­ве­за за про­мје­не на ни­воу за­је­дни­чких ор­га­на, у по­тпу­нос­ти не ра­де у ин­те­ре­су Ре­пу­бли­ке Српске и БиХ, ни­ти испу­ња­ва­ју оба­ве­зе ко­је су пре­узе­ли гла­са­ју­ћи за аген­ду о европ­ском пу­ту. До­каз за то је и неи­спу­ња­ва­ње оба­ве­за у ве­зи са до­но­ше­њем но­вог за­ко­на о акци­за­ма. То је уго­вор­на одре­дба и ако се не испо­шту­је, пос­то­ји мо­гу­ћност да ЕБРД и ЕИБ обус­та­ве фи­нан­си­ра­ње ин­фрас­тру­ктур­них про­је­ка­та. Без усва­ја­ња но­вог за­ко­на о акци­за­ма, не­ма ни са­ра­дње са ММФ-ом. То зна­чи да је мо­гу­ће да се за­ус­та­ве ин­вес­ти­ци­је, уку­пан ра­звој и да ви­ше хи­ља­да ра­дни­ка ос­та­не без по­сла. Та­кву оп­стру­кци­ју не врше они ко­ји ми­сле до­бро на­ро­ду и Ре­пу­бли­ци Српској. Та­ко не ра­де од­го­вор­ни по­ли­ти­ча­ри.

НА­РО­ДНЕ: Али, по­сла­ни­ци СДС-а кажу да је но­ви за­кон о акци­за­ма про­тив ин­те­ре­са РС?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Па­ушал­на објаш­ње­ња по­сла­ни­ка ко­ји су про­тив но­вог за­ко­на, је­днос­та­вно не пи­ју во­ду. Ме­ђу­на­ро­дни уго­во­ри су усво­је­ни у пар­ла­мен­ти­ма и ра­ти­фи­ко­ва­ни у Пред­сје­дниш­тву БиХ. У уго­во­ру пи­ше да су влас­ти на ни­воу БиХ оба­ве­зне да усво­је но­ви за­кон о акци­за­ма. То је европ­ски стан­дард и са­свим је ло­ги­чно да они ко­ји ко­рис­те сао­бра­ћај­ни­це фи­нан­си­ра­ју њи­хо­ву из­гра­дњу и одржава­ње. Без аде­ква­тне ин­фрас­тру­кту­ре не­ма ра­зво­ја при­вре­де, трго­ви­не, ту­ри­зма… А, осим то­га, ква­ли­те­тне сао­бра­ћај­ни­це су и зна­тно без­бје­дни­је. На примјер, сва­ке го­ди­не у Ре­пу­бли­ци Српској живот из­гу­би ви­ше од сто­ти­ну људи у сао­бра­ћа­ју, а још ви­ше их стра­да у Фе­де­ра­ци­ји БиХ. Да ли је вре­дни­је са­чу­ва­ти сто­ти­не људ­ских живо­та или се не­од­го­вор­но по­на­ша­ти у ве­зи са за­ко­ном о акци­за­ма?

НА­РО­ДНЕ: Ко­ли­ко се у ко­али­ци­ји са СНСД-ом уважава миш­ље­ње ДНС-а?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: ДНС учес­тву­је у влас­ти оно­ли­ко ко­ли­ко је до­био гла­со­ва на избо­ри­ма. Ми не можемо да бу­де­мо од­го­вор­ни за уку­пно во­ђе­ње по­ли­ти­ке, јер не­ма­мо та­кав ка­па­ци­тет. Са ко­али­ци­оним пар­тне­ри­ма нас­то­ји­мо да се уса­гла­си­мо, али ми ни­смо ис­то­миш­ље­ни­ци. За­то и дје­лу­је­мо у ра­зли­чи­тим стран­ка­ма. Је­дан од до­брих при­мје­ра је са­ра­дња акту­ел­не влас­ти на ни­воу гра­да Ба­ња­лу­ка.

НА­РО­ДНЕ: Да ли се у На­ро­дној скуп­шти­ни РС већ за­ху­кта­ва кам­па­ња за оп­ште избо­ре ко­ји ће се одржати кра­јем сље­де­ће го­ди­не?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: У пра­ву сте, кам­па­ња је већ при­су­тна. Са­даш­њи избор­ни сис­тем ни­је до­бар ни за гра­ђа­не, ни за по­ли­ти­чке стран­ке. Ми смо сва­ке дру­ге го­ди­не у не­кој кам­па­њи. Тек што су се за­врши­ли ло­кал­ни избо­ри, по­ли­ти­чке стран­ке се при­пре­ма­ју за оп­ште избо­ре. То је пре­ви­ше ску­по и сва­ко ко ра­змиш­ља у ин­те­ре­су гра­ђа­на, за­лаже се за обје­ди­ња­ва­ње избо­ра. Уоп­ште ни­је ја­сно ко подржава пос­то­је­ћи сис­тем одржава­ња дво­го­диш­њих избо­ра. Одно­сно, пи­та­ње је да ли се ико про­ти­ви обје­ди­ња­ва­њу избо­ра.

НА­РО­ДНЕ: Не­да­вно је пред­сје­дник ДНС-а Мар­ко Па­вић изја­вио да је до­шло ври­је­ме да ДНС по­ну­ди кан­ди­да­те за не­ку од гла­вних фун­кци­ја?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Да, то је дио на­ших ци­ље­ва. ДНС је до­бро ор­га­ни­зо­ва­на, ста­бил­на и је­дна од нај­важни­јих стра­на­ка и де­фи­ни­ти­вно тре­ћа по­ли­ти­чка пар­ти­ја у Ре­пу­бли­ци Српској. То смо по­ка­за­ли пос­ти­гну­тим ре­зул­та­ти­ма на прет­хо­дним ло­кал­ним избо­ри­ма. ДНС ће по­ну­ди­ти кан­ди­да­та за је­дну од гла­вних по­зи­ци­ја: или за пред­сје­дни­ка Ре­пу­бли­ке Српске или за чла­на Пред­сје­дниш­тва БиХ. То ће би­ти наш услов за раз­го­вор са ко­али­ци­оним пар­тне­ри­ма.

НА­РО­ДНЕ: Шта је ваш гла­вни циљ на сље­де­ћим избо­ри­ма?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Да на оп­штим избо­ри­ма 2018. го­ди­не, до­би­је­мо ви­ше од 100.000 гла­со­ва. То ће нам омо­гу­ћи­ти да има­мо око 15 по­сла­ни­ка, за­ви­сно од про­цен­та изла­знос­ти. Оче­ку­је­мо да ће наш кан­ди­дат, уз по­дршку ко­али­ци­оних пар­тне­ра, по­би­је­ди­ти за је­дну од по­је­ди­на­чних фун­кци­ја. Та­да ће­мо би­ти у по­зи­ци­ји да пре­су­дно ути­че­мо на во­ђе­ње по­ли­ти­ке и до­но­ше­ње одлу­ка ко­је су од кљу­чних ин­те­ре­са за гра­ђа­не и Ре­пу­бли­ку Српску. На­ра­вно, у та­квој по­зи­ци­ји, ДНС ће но­си­ти зна­тно ве­ћу од­го­вор­ност не­го што је има са­да.

НА­РО­ДНЕ: Пос­то­је ли по­дје­ле у ор­га­ни­за­ци­ји ДНС-а Ба­ња­лу­ка, чи­ји сте пред­сје­дник?

ЧУ­БРИ­ЛО­ВИЋ: Не­ма по­дје­ла. Избор­на скуп­шти­на је ус­пје­шно одржана и по­ка­за­ла је пу­ни де­мо­крат­ски ка­па­ци­тет. Ус­пје­ли смо да при­ву­че­мо ве­ли­ки број мла­дих, обра­зо­ва­них и ам­би­цио­зних љу­ди ко­ји су по­ка­за­ли спре­мност да преу­зму важне по­зи­ци­је у стран­ци и у друш­тву. Ни­ка­да ни­смо има­ли ве­ћи број акти­вних чла­но­ва ко­ји су учес­тво­ва­ли на уну­тар­стра­на­чким избо­ри­ма. То је до­бар по­ка­за­тељ. Ис­ти­на, не­ко­ли­ко чла­но­ва ни­је при­сус­тво­ва­ло на избор­ној скуп­шти­ни, али то је њи­хо­во пра­во. Све се кре­ће, иде­мо на­при­јед. ДНС има но­ве љу­де, за но­ве по­ли­ти­чке ус­пје­хе.

Р. ШИ­ПО­ВАЦ